Photo
 
Dr Chow tours the HKU-Shenzhen Hospital.
 
Close