sD
 
 

 HBFD

ͺ֧Qt

HUOͺ֧QLͤ(TG)Xuui^Bʭv}i[{°ڶ˴ݤHhe|aAбªt:

Dr SteadwardAб¡AN_^ijAUŻAaijAUB͡G

ڭnNFȥqqVUPpAL]nƥXu骺§C

ګD`ܥNFȥqqDui^Bʭv}iCڥD`a|wڶ˴ݤHhe|WA|Dr SteadwardA{A{°ڶ˴ݤHhe|aAб¡AHб¦h~Ӭs˴ݤHhBʩҧ@Xj^mCڦbpPU۷NPб±oӹܦWkC

jaDA˴ݹBʭbGd~x˴ݤHhB|D`X⪺{CL̤@@ܱoQKPAPɥ祴}Fƶ@ɬCL̪ǥXNȥ[jFLݯeHh۫HAPɥ紣]L̪ѽ~઺FѩMYC

Fi@Bs˴ݤHhѻPBʨèU˴ݹBʭڦV^ASϬFMwߤ@ӤdUi^BʭCߡALҤFSϬFbo譱ӾC

ڪDbб­^ɤUA޲ze|wg}lB@Cbjư]F䴩A[WμߤHh@PVOUAڭ̴死䪺˴ݹBʭb¤WAаpC

ڦb@˴ݹBʭbYNi}@AɡAΥɨƤnZC

̫Ǧ|AU차~ƨƶEA߷QƦC

GG~TG(P^


HB